KÓDEX CER - EURÓPSKY KÓDEX O ODPADOCH A ENVIRONMENTÁLNE POVOLENIA PRE NAKLADANIE S ODPADOM


KÓDY CER ODKAZUJÚ NA ČÍSLOVANIE, KTORÉ POUŽÍVA EURÓPSKY KÓDEX O ODPADE NA IDENTIFIKÁCIU URČITEJ KATEGÓRIE ODPADU.

ZÁVODY NA ZÍSKAVANIE, RECYKLACIU A/ALEBO LIKVIDÁCIU SÚ OPRÁVNENÉ ORGÁNMI, KTORÝMI SA ZODPOVEDÁ RIADENIE LEN NIEKTORÝCH KÓDOV CER.
PRE ČO JE POVINNÉ DOBREŤ, ABY SYSTÉM MAL OPRÁVNENIA NA SPRÁVU CER KÓDU ODPADU, KTORÝ CHCE UCHOVÁVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ.

PRED KONTROLOU KÓD CER, TREBA ICH KONTROLOVAŤ SYSTÉMOVÉ AUTORIZÁCIE.

ZARIADENIA PREVÁDZAJÚCE V SEKTORE ODPADOV SÚ ROZDELENÉ DO DVOCH MAKRO KATEGÓRIÍ:

- SYSTÉMY OPRÁVNENÉ NA OBNOVENIE
- SYSTÉMY OPRÁVNENÉ NA DISPOZÍCIA

- OPRÁVNENIA NA VYMÁHANIE SÚ UVEDENÉ V LISTE „R“ A RELATÍVNE ČÍSLOVANIE.
- LIKVIDAČNÉ OPRÁVNENIA SÚ URČENÉ V LISTE „D“ A RELATÍVNE ČÍSLOVANIE.

autorizačné cer kódy

ČINNOSTI VYMÁHANIA URČUJE Legislatívny výnos 152/06, príloha C:

A1: pre odpad, ktorý sa hlavne opätovne používa ako palivo alebo na výrobu energie
A2: na regeneráciu a/alebo regeneráciu rozpúšťadiel
A3: pre všetky operácie recyklácie a/alebo zhodnocovania tých organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (zvyčajné je kompostovanie)
A4: používa sa na recykláciu a zhodnocovanie železných a neželezných kovov, ako aj na nástroje uznané ako zlúčeniny kovov (zvyčajné sú balíky autovrakov)
A5: na recykláciu a/alebo obnovu iných anorganických látok
A6: používa sa na regeneráciu kyselín alebo zásad
A7: platné povolenie na zhodnocovanie produktov používaných na zachytávanie znečisťujúcich látok
A8: používané na získavanie produktov z katalyzátorov
A9: na regeneráciu alebo iné opätovné použitie použitých olejov
A10: na šírenie na pôdu v prospech poľnohospodárstva
A11: vzťahuje sa na použitie odpadu získaného z jednej z prevádzok označených R1 až R10
A12: užitočné na výmenu odpadu a podrobiť ho jednej z operácií označených od R1 do R11
A13: označuje oprávnenie uložiť odpad do zálohy a následne ho podrobiť jednej z operácií uvedených v bodoch R1 až R12 (okrem dočasného uskladnenia pred zberom na mieste, kde sú vyprodukované)

cer kód pre zariadenie na zhodnocovanie odpadu
cer kód zariadenia na likvidáciu odpadu

ČINNOSTI ZNEŠKODŇOVANIA URČUJE Legislatívny výnos 152/06, príloha B

D1: Ukladanie na pôdu alebo do pôdy (napr. skládka)
D2: Spracovanie pôdy (napríklad biodegradácia tekutého odpadu alebo kalu v pôde)
D3: Hĺbkové injektáže (napr. injektáže čerpateľného odpadu do studní. V soľných dómoch alebo prírodných geologických zlomoch)
D4: Lagúna (napríklad vypúšťanie tekutého odpadu alebo kalu do studní, rybníkov alebo lagún atď.)
D5: Špeciálne pripravená skládka (napr. systematizácia v oddelených vodotesných bunkách, zakrytých alebo izolovaných od seba a od okolia)
D6: Vypúšťanie tuhého odpadu do vodného prostredia okrem ponorenia
D7: Ponorenie vrátane pochovania do podpovrchu mora
D8: Biologická úprava nešpecifikovaná inde v tejto prílohe, ktorej výsledkom sú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sa eliminujú podľa jedného z postupov uvedených v bodoch D1 až D12
D9: Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná inde v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi eliminované podľa jedného z procesov uvedených v bodoch D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10: Pozemné spaľovanie
D11: Spaľovanie na mori
D12: Trvalé skladovanie (napr. umiestnenie kontajnerov do bane atď.)
D13: Predbežné zoskupenie pred jednou z operácií uvedených v bodoch D1 až D12
D14: Predbežné prepracovanie pred jednou z operácií uvedených v bodoch D1 až D13
D15: Predbežné uloženie pred jednou z operácií uvedených v bodoch D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste, kde sa vyrábajú)

ZOZNAM KÓDOV CER
EURÓPSKY ZOZNAM ODPADU

CER KÓDEX ODMIETNUTIA A POPIS

010000 XNUMX ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z HĽADANIA, ŤAŽBY Z BÔŽE ALEBO LOMU A Z FYZIKÁLNEHO ALEBO CHEMICKÉHO ÚPRAVY MINERÁLOV

010100 CER odpad vznikajúci pri ťažbe nerastov

010101 CER odpad z ťažby kovových rúd

010102 CER odpady z ťažby nekovových nerastov

010300 CER odpady produkované chemickým a fyzikálnym spracovaním kovových rúd

010304 * Sterilné CER, ktoré môžu vytvárať kyselinu produkovanú spracovaním sírovej rudy

010305 * CER ostatná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

010306 CER sterilné iné ako uvedené v 01 03 04 a 01 03 05

010307 * CER ostatné odpady obsahujúce nebezpečné látky z chemických a fyzikálnych úprav kovových rúd

010308 Prach CER a súvisiace zvyšky iné ako uvedené v 01 03 07

010309 CER červené kaly z výroby oxidu hlinitého iné ako tie, ktoré sú uvedené v 01 03 07

010399 Odpady CER inak nešpecifikované

010400 CER odpady produkované chemickým a fyzikálnym spracovaním nekovových minerálov

010407 * CER odpady obsahujúce nebezpečné látky, vyrobené chemickým a fyzikálnym spracovaním nekovových minerálov

010408 CER odpadový štrk a drvený kameň iné ako uvedené v 01 04 07

010409 CER odpadový piesok a íl 010410 prach a súvisiace zvyšky iné ako uvedené v 01 04 07

010411 Odpady CER zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

010412 CER hlušina a ostatné zvyšky z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

010413 Odpady CER zo spracovania kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

010499 Odpady CER inak nešpecifikované

010500 CER vrtné kaly a iné vrtné odpady

010504 CER sladkovodné vrtné kaly a odpady

010505 * CER olej obsahujúci vrtné kaly a odpady

010506 * CER vrtné kaly a iné odpady vŕtanie obsahujúce nebezpečné látky

CER KÓDEX ODMIETNUTIA A POPIS

010507 CER vrtné kaly a odpady obsahujúce baryt, iné ako 01 05 05 a 01 05 06

010508 vrtné kaly a odpady obsahujúce chlorid EWC iné ako 01 05 05 a 01 05 06

010599 Odpady CER inak nešpecifikované

020000 CER ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBOLOVU, SPRACOVANIA A PRÍPRAVY POTRAVÍN

020100 CER odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybolovu 020101 kaly z umývacích a čistiacich operácií

020102 CER odpad zo živočíšnych tkanív

020103 CER odpad z rastlinných tkanív

020104 CER plastový odpad (okrem obalov)

020106 CER zvieracie výkaly, moč a hnoj (vrátane použitej podstielky), odpadové vody, zbierané oddelene a upravované mimo lokality

020107 CER lesné odpady

020108 * CER agrochemický odpad s obsahom nebezpečných látok

020109 EWC agrochemické odpady iné ako 02 01 08

020110 Kovový odpad CER

020199 Odpady CER inak nešpecifikované

020200 CER odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a iných potravín živočíšneho pôvodu

020201 CER kaly z umývacích a čistiacich operácií

020202 CER odpad zo živočíšnych tkanív

020203 CER odpad nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

020204 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020299 Odpady CER inak nešpecifikované

020300 CER odpady z prípravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; výroba konzervovaných potravín; výroba kvasníc a kvasnicového extraktu, príprava a fermentácia melasy

020301 CER kaly vyrobené praním, čistením, lúpaním, odstreďovaním a separáciou komponentov

020302 Odpady CER súvisiace s používaním konzervačných látok

020303 CER odpad vyrobený extrakciou rozpúšťadlom

020304 CER odpad nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

CER KÓDEX ODMIETNUTIA A POPIS

020305 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020399 Odpady CER inak nešpecifikované

020400 CER odpad z rafinácie cukru

020401 CER zvyšková špina z operácií čistenia a umývania repy

020402 CER mimo špecifikácie uhličitan vápenatý

020403 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020499 Odpady CER inak nešpecifikované

020500 CER odpad z mliekarenského priemyslu

020501 CER odpad nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

020502 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020599 Odpady CER inak nešpecifikované

020600 CER odpad z cukrárenského a pekárenského priemyslu

020601 CER odpad nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

020602 Odpady CER súvisiace s používaním konzervačných látok

020603 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020699 Odpady CER inak nešpecifikované

020700 CER odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa)

020701 CER odpad vznikajúci praním, čistením a mletím suroviny

020702 CER odpady z destilácie alkoholických nápojov

020703 CER odpad produkovaný chemickým spracovaním

020704 CER odpad nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

020705 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

020799 Odpady CER inak nešpecifikované

030000 CER ODPADY Z DREVOSPRACOVANIA A VÝROBY PANELOV, NÁBYTKU, VLÁKNINY, PAPIERA A KARTÓNU

030100 CER odpady zo spracovania dreva a výroby panelov a nábytku

030101 CER odpadová kôra a korok

030104 * EWC piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrieskové dosky a dyhy obsahujúce nebezpečné látky 030105 piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrieskové dosky a dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

030199 Odpady CER inak nešpecifikované

030200 CER odpad z konzervačných úprav dreva

CER KÓDEX ODMIETNUTIA A POPIS

030201 * CER produkty na konzervatívne ošetrenie dreva s obsahom nehalogénovaných organických zlúčenín

030202 * CER produkty na konzerváciu dreva s obsahom chlórovaných organických zlúčenín

030203 * CER produkty na konzervatívne ošetrenie dreva s obsahom organokovových zlúčenín

030204 * CER produkty na konzerváciu dreva s obsahom anorganických zlúčenín

030205 * CER ostatné produkty na konzerváciu dreva s obsahom nebezpečných látok

030299 CER výrobky na konzerváciu dreva inak nešpecifikované

030300 CER odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky 030301 kôra a drevný odpad

030302 CER regeneračné kaly z maceračných kúpeľov (zelený lúh)

030305 CER kaly z procesov odfarbovania pri recyklácii papiera

030307 CER odpady z mechanickej separácie pri výrobe buničiny z papiera a lepenkového odpadu

030308 CER odpad z triedenia papiera a kartónu určený na recykláciu

030309 CER odpadové kaly obsahujúce uhličitan vápenatý

030310 XNUMX CER odpadové vlákna a kaly obsahujúce vlákna, plnivá a náterové produkty vytvorené mechanickými separačnými procesmi

030311 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

030399 Odpady CER inak nešpecifikované

040000 CER ODPADY ZO SPRACOVANIA KOŽE A KOŽUŠINY, AKO AJ TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

040100 CER odpad zo spracovania kože a kožušín

040101 CER dužina a úlomky vápna

040102 CER odpad z vápnenia

040103 * CER použité odmasťovacie kúpele obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

040104 CER kvapalina na opaľovanie s obsahom chrómu

040105 CER kvapalina na opaľovanie bez obsahu chrómu

040106 CER kaly, vyrobené najmä čistením odpadových vôd na mieste, obsahujúce chróm

040107 CER kaly, najmä vyrobené čistením odpadových vôd na mieste, neobsahujúce chróm

040108 CER vyčinená koža (odrezky, odpad, odrezky, leštiace prášky) s obsahom chrómu

040109 CER odpad z baliacich a dokončovacích operácií

040199 Odpady CER inak nešpecifikované

040200 CER odpad z textilného priemyslu

040209 CER odpad z kompozitných materiálov (impregnované vlákna, elastoméry, plastoméry)

040210 CER organický materiál z prírodných produktov (napr. tuk, vosk)

040214 * Odpady CER z dokončovacích operácií obsahujúce organické rozpúšťadlá

040215 CER dokončovacie odpady iné ako uvedené v 04 02 14

040216 * CER farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

040217 CER farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

040219 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

040220 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

040221 CER odpad zo surových textilných vlákien

040222 CER odpad zo spracovaných textilných vlákien

040299 Odpady CER inak nešpecifikované

050000 CER ODPAD Z RAFINÁCIE ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLYTICKÉHO ÚPRAVY UHLIA

050100 CER odpad z rafinácie ropy

050102 * CER kaly z procesov odsoľovania 050103 * kaly uložené na dne nádrží

050104 * Kaly kyselín CER vyrábané alkylačnými procesmi

050105 * Únik oleja CER

050106 * CER olejové kaly vyrobené pri údržbe zariadení a zariadení

050107 * Kyslé dechty CER

050108 * EWC ostatné dechty

050109 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

050110 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

050111 * Odpady CER z čistenia palív s bázami

050112 * Oleje obsahujúce kyseliny CER

050113 CER zvyškový kal z napájacej vody kotla

050114 CER odpad produkovaný chladiacimi vežami

050115 * CER použité hlinené filtre

050116 CER odpady z odsírovania ropy obsahujúce síru

050117 CER bitúmen

050199 Odpady CER inak nešpecifikované

050600 CER odpad vznikajúci pri pyrolytickom spracovaní uhlia

050601 * Kyslé dechty CER

050603 * EWC ostatné dechty

050604 CER odpad produkovaný chladiacimi vežami

050699 Odpady CER inak nešpecifikované

050700 CER odpad vznikajúci pri čistení a preprave zemného plynu

050701 * Odpad EWC obsahujúci ortuť

050702 CER odpad obsahujúci síru

050799 Odpady CER inak nešpecifikované

060000 CER ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

060100 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania kyselín

060101 * CER kyselina sírová a kyselina sírová

060102 * CER kyselina chlorovodíková

060103 * CER kyselina fluorovodíková

060104 * CER kyselina fosforečná a fosforečná

060105 * CER kyselina dusičná a kyselina dusitá

060106 * CER ostatné kyseliny 060199 odpady inak nešpecifikované

060200 Odpady CER z výroby, formulácie, dodávky a používania zásad

060201 * CER hydroxid vápenatý

060203 * CER hydroxid amónny

060204 * CER hydroxid sodný a draselný

060205 * EWC ostatné základy 060299 odpady inak nešpecifikované

060300 CER odpady z MFSU solí, ich roztokov a oxidov kovov

060311 * CER soli a ich roztoky obsahujúce kyanidy

060313 * CER soli a ich roztoky obsahujúce ťažké kovy

060314 CER soli a ich roztoky, iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

060315 * Oxidy kovov CER obsahujúce ťažké kovy

060316 Oxidy kovov CER iné ako uvedené v 06 03 15

060399 Odpady CER inak nešpecifikované

060400 Odpady obsahujúce kovy CER iné ako uvedené v 06 03

060403 * Odpady CER obsahujúce arzén

060404 * Odpad EWC obsahujúci ortuť

060405 * CER odpad obsahujúci iné ťažké kovy

060499 Odpady CER inak nešpecifikované

060500 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

060502 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

060503 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

060600 CER odpady z výroby, prípravy, dodávky a používania chemikálií obsahujúcich síru, sírne chemické procesy a procesy odsírovania

060602 * CER odpad obsahujúci nebezpečné sulfidy

060603 Odpady EWC obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

060699 Odpady CER inak nešpecifikované

060700 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania halogénových produktov a halogénových chemických procesov

060701 * Odpady CER z elektrolytických procesov obsahujúce azbest

060702 * EWC aktívne uhlie z výroby chlóru

060703 * CER kaly síranu bárnatého obsahujúce ortuť

060704 * CER roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina

060799 Odpady CER inak nešpecifikované

060800 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania kremíka a jeho derivátov

060802 * CER odpad obsahujúci nebezpečný chlórsilán

060899 Odpady CER inak nešpecifikované

060900 CER odpady z MFSU produktov fosforu a chemických procesov fosforu

060902 CER fosforová troska

060903 * CER reakčné odpady na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

060904 CER reakčné odpady na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

060999 Odpady CER inak nešpecifikované

061000 CER odpad z MFSU chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov s dusíkom a výroby hnojív

061002 * Odpad EWC obsahujúci nebezpečné látky

061099 Odpady CER inak nešpecifikované

061100 Odpady CER z výroby anorganických a kaliacich pigmentov

061101 Odpady CER z reakcií na báze vápnika pri výrobe oxidu titaničitého

061199 Odpady CER inak nešpecifikované

061300 CER odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované

061301 * EWC prípravky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné anorganické biocídy

061302 * Spotrebované aktívne uhlie EWC (okrem 06 07 02)

061303 CER sadze

061304 * CER odpady zo spracovania azbestu

061305 * Sadze CER

061399 Odpady CER inak nešpecifikované

070000 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

070100 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania základných organických chemikálií

070101 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070103 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070104 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070107 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070108 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070109 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070110 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070111 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070112 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

070199 Odpady CER inak nešpecifikované

070200 CER odpady z MFSU plastov, syntetických kaučukov a umelých vlákien

070201 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070203 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070204 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070207 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070208 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070209 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070210 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070211 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070212 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

070213 CER plastový odpad

070214 * Odpady CER z prísad obsahujúcich nebezpečné látky

070215 Odpady CER z iných prísad, ako sú uvedené v 07 02 14

070216 * CER odpad s obsahom nebezpečného silikónu

070217 EWC odpady obsahujúce silikón iné ako uvedené v 07 02 16

070299 Odpady CER inak nešpecifikované

070300 CER odpady z MFSU organických farbív a pigmentov (okrem 06 11)

070301 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070303 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070304 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070307 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070308 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070309 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070310 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070311 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070312 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

070399 Odpady CER inak nešpecifikované

070400 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania prípravkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných organických biocídov

070401 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070403 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070404 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070407 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070408 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070409 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070410 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070411 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070412 CER angi z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré nie sú uvedené v 07 04 11

070413 * Pevný odpad CER s obsahom nebezpečných látok

070499 Odpady CER inak nešpecifikované

070500 Odpady CER z výroby, formulovania, dodávky a používania farmaceutických produktov

070501 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070503 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070504 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070507 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070508 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070509 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070510 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070511 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070512 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

070513 * Pevný odpad CER s obsahom nebezpečných látok

070514 Tuhé odpady CER iné ako uvedené v 07 05 13

070599 Odpady CER inak nešpecifikované

070600 CER odpady z výroby, formulovania, dodávky a používania tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky

070601 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070603 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070604 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070607 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070608 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070609 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070610 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070611 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070612 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

070699 Odpady CER inak nešpecifikované

070700 CER odpady z MFSU čistých chemikálií a inak nešpecifikovaných chemikálií

070701 * CER vodné premývacie roztoky a matečné lúhy

070703 * CER halogénované organické rozpúšťadlá, premývacie roztoky a matečné lúhy

070704 * CER ostatné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

070707 * CER halogénované destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070708 * CER ostatné destilačné zvyšky a reakčné zvyšky

070709 * CER halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070710 * CER ostatné filtračné koláče a použité absorbenty

070711 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

070712 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

070799 Odpady CER inak nešpecifikované

080000 CER ODPADY Z VÝROBY, FORMULÁCIE, DODÁVKY A POUŽÍVANIA NÁTEROV (FARBY, LAKY A GLAZOVANÉ SMALY), LEPIDIEL, TESNENIA A ATRAMENTOV NA TLAČ

080100 CER odpady z výroby, formulácie, dodávky a používania a odstraňovania farieb a lakov

080111 * CER odpadové farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel alebo iných nebezpečných látok

080112 CER odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

080113 * CER kaly z farieb a lakov s obsahom organických rozpúšťadiel alebo iných nebezpečných látok

080114 CER kaly z farieb a lakov iných ako uvedené v 08 01 13

080115 * Vodné kaly CER obsahujúce farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080116 CER vodné kaly obsahujúce farby a laky iné ako uvedené v 08 01 15

080117 * CER kaly z odstraňovania farieb a lakov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080118 CER kaly z odstraňovania farieb a lakov iné ako tie, ktoré sú uvedené v 08 01 17

080119 * CER vodné suspenzie obsahujúce farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel alebo iných nebezpečných látok

080120 CER vodné suspenzie obsahujúce farby a laky iné ako uvedené v 08 01 19

080121 * CER zvyšky farieb alebo odstraňovačov starých náterov

080199 Odpady CER inak nešpecifikované

080200 CER odpady z MFSU iných náterov (vrátane keramických materiálov)

080201 CER odpadový prach z náterov

080202 CER vodné kaly obsahujúce keramické materiály

080203 CER vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

080299 Odpady CER inak nešpecifikované

080300 Odpady CER z výroby, formulácie, dodávky a používania tlačiarenských farieb

080307 CER vodné kaly obsahujúce atrament

080308 CER vodný tekutý odpad obsahujúci atrament

080312 * CER odpadový atrament obsahujúci nebezpečné látky

080313 CER odpadový atrament iný ako uvedený v 08 03 12

080314 * Kaly atramentu CER obsahujúce nebezpečné látky

080315 CER atramentové kaly iné ako uvedené v 08 03 14

080316 * CER zvyšky chemických roztokov na leptanie

080317 * CER odpadový tlačový toner obsahujúci nebezpečné látky

080318 CER odpadový tlačový toner iný ako uvedený v 08 03 17

080319 * CER disperzné oleje

080399 Odpady CER inak nešpecifikované

080400 CER odpady z výroby, formulovania, dodávky a používania lepidiel a tmelov (vrátane hydroizolačných produktov)

080409 * CER odpadové lepidlá a tmely obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080410 CER odpadové lepidlá a tmely iné ako uvedené v 08 04 09

080411 * CER kaly z lepidiel a tmelov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080412 CER kaly z lepidiel a tmelov iné ako uvedené v 08 04 11

080413 * CER vodné kaly obsahujúce lepidlá a tmely obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080414 CER vodné kaly obsahujúce lepidlá a tmely iné ako uvedené v 08 04 13

080415 * CER vodný tekutý odpad obsahujúci lepidlá a tmely obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080416 CER vodný tekutý odpad obsahujúci lepidlá a tmely iné ako uvedené v 08 04 15

080417 * CER živicový olej

080499 Odpady CER inak nešpecifikované

080500 Odpady CER inak nešpecifikované v 08

080501 * CER odpadové izokyanáty

090000 CER ODPAD Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

090100 CER odpad z fotografického priemyslu

090101 * CER vývojové a aktivačné riešenia na vodnej báze

090102 * CER riešenia na vývoj ofsetových platní na vodnej báze

090103 * CER vývojové riešenia na báze rozpúšťadiel

090104 * CER fixačné roztoky

090105 * CER umývacie roztoky a fixačné dorazové roztoky

090106 * Odpady CER s obsahom striebra zo spracovania fotografického odpadu na mieste

090107 CER fotografický film a papier s obsahom striebra alebo zlúčenín striebra

090108 CER fotografický film a papier bez obsahu striebra alebo zlúčenín striebra

090110 Jednorazové fotoaparáty CER bez batérií

090111 * Jednorazové kamery CER s batériami zahrnuté v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

090112 CER kamery na jedno použitie iné ako uvedené v 09 01 11

090113 * EWC vodný tekutý odpad zo zhodnocovania striebra na mieste, iný ako uvedený v 09 01 06

090199 Odpady CER inak nešpecifikované

100000 XNUMX CER ODPADU PRODUKOVANÝCH TEPELNÝMI PROCESMI

100100 CER odpad produkovaný tepelnými elektrárňami a inými tepelnými elektrárňami (okrem 19)

100101 CER spodný popol, troska a kotlový prach (okrem kotlového prachu uvedeného v 10 01 04)

100102 CER uhoľný popolček

100103 CER popolček z rašeliny a neošetreného dreva

100104 * CER ľahký popol z vykurovacieho oleja a prachu z kotla

100105 Pevný odpad CER produkovaný reakciami na báze vápnika v procesoch odsírovania spalín

100107 CER kalový odpad produkovaný reakciami na báze vápnika v procesoch odsírovania spalín

100109 * CER kyselina sírová

100113 * CER popolček z emulgovaných uhľovodíkov používaných ako palivo

100114 * CER spodný popol, troska a prach z kotlov zo spoluspaľovania obsahujúci nebezpečné látky

100115 CER spodný popol, troska a prach z kotlov zo spoluspaľovania iné ako uvedené v 10 01 14

100116 * CER popolček zo spoluspaľovania obsahujúci nebezpečné látky

100117 CER popolček zo spoluspaľovania iný ako uvedený v 10 01 16

100118 * Odpady CER z čistenia spalín obsahujúce nebezpečné látky

100119 Odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

100120 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

100121 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

100122 * Vodné kaly CER z operácií čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

100123 Vodné kaly CER z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

100124 CER piesky reaktorov s fluidným lôžkom

100125 CER odpad zo skladovania a prípravy paliva z tepelných elektrární spaľujúcich uhlie

100126 CER odpad vznikajúci pri úprave chladiacej vody

100199 Odpady CER inak nešpecifikované

100200 CER odpadu zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

100201 CER odpad z úpravy trosky

100202 CER neupravená troska

100207 * CER pevný odpad z čistenia spalín obsahujúci nebezpečné látky

100208 Odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 02 07

100210 CER rolovacie vločky

100211 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody, obsahujúci oleje

100212 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 02 11

100213 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín obsahujúce nebezpečné látky

100214 CER kaly a filtračné koláče z úpravy plynu iné ako uvedené v 10 02 13

100215 CER ostatné kaly a filtračné koláče

100299 Odpady CER inak nešpecifikované

100300 odpadov CER z tepelnej metalurgie hliníka

100302 CER fragmentov anód

100304 * EWC troska z prvovýroby

100305 CER odpadový oxid hlinitý

100308 * CER soľná troska z druhotnej výroby

100309 * Čierna troska EWC z druhotnej výroby

100315 * CER stery, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

100316 CER stery iné ako uvedené v 10 03 15

100317 * EWC odpad obsahujúci decht z výroby anód

100318 Odpady obsahujúce uhlík CER z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

100319 * CER prach zo spalín obsahujúci nebezpečné látky

100320 CER prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

100321 * EWC ostatné prášky a častice (vrátane tých z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

100322 CER ostatné prášky a častice (vrátane tých z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21

100323 * CER pevný odpad z čistenia spalín obsahujúci nebezpečné látky

100324 Odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 03 23

100325 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín obsahujúce nebezpečné látky

100326 CER kaly a filtračné koláče z úpravy plynu iné ako uvedené v 10 03 25

100327 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100328 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 03 27

100329 * Odpady CER zo spracovania soľných a čiernych trosiek s obsahom nebezpečných látok

100330 Odpady CER zo spracovania soľných a čiernych trosiek iné ako uvedené v 10 03 29

100399 Odpady CER inak nešpecifikované

100400 odpadov CER z tepelnej metalurgie olova

100401 * CER trosky z prvovýroby a druhotnej výroby

100402 * CER nečistoty a stery z primárnej a sekundárnej výroby

100403 * CER arzeničnan vápenatý

100404 * CER prach zo spalín

100405 * CER ostatné prášky a častice

100406 * CER pevný odpad z čistenia spalín

100407 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín

100409 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100410 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 04 09

100499 Odpady CER inak nešpecifikované

100500 odpadov CER z tepelnej metalurgie zinku

100501 CER trosky z prvovýroby a druhotnej výroby

100503 * CER prach zo spalín

100504 CER ostatné prášky a častice

100505 * CER pevný odpad z čistenia spalín

100506 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín

100508 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100509 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 05 08

100510 * CER stery a stery, ktoré sú horľavé alebo pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

100511 CER stery a stery iné ako uvedené v 10 05 10

100599 Odpady CER inak nešpecifikované

100600 odpadov CER z tepelnej metalurgie medi

100601 CER trosky z prvovýroby a druhotnej výroby

100602 CER nečistoty a stery z primárnej a sekundárnej výroby

100603 * CER prach zo spalín

100604 CER ostatné prášky a častice

100606 * CER pevný odpad z čistenia spalín

100607 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín

100609 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100610 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 06 09

100699 Odpady CER inak nešpecifikované

100700 CER odpady z tepelnej metalurgie striebra, zlata a platiny 100701 trosky z primárnej a sekundárnej výroby

100702 CER nečistoty a stery z primárnej a sekundárnej výroby

100703 Pevný odpad CER produkovaný úpravou výparov

100704 CER ostatné prášky a častice

100705 CER kaly a filtračné zvyšky vznikajúce pri úprave výparov

100707 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100708 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 07 07

100799 Odpady CER inak nešpecifikované

100800 CER odpadov z tepelnej metalurgie iných neželezných nerastov

100804 CER prach a častice

100808 * CER slané trosky z primárnej a sekundárnej výroby

100809 CER ostatná troska

100810 * CER nečistoty a stery, ktoré sú horľavé alebo uvoľňujú pri kontakte s vodou horľavé plyny v nebezpečných množstvách

100811 CER nečistoty a stery iné ako uvedené v 10 08 10

100812 * CER odpad obsahujúci decht z výroby anód

100813 Odpady obsahujúce uhlík CER z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

100814 CER fragmentov anód

100815 * CER prach zo spalín obsahujúci nebezpečné látky

100816 CER prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

100817 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín obsahujúce nebezpečné látky

100818 CER kaly a filtračné koláče z úpravy plynu iné ako uvedené v 10 08 17

100819 * Odpad EWC z úpravy chladiacej vody obsahujúci olej

100820 Odpad EWC z úpravy chladiacej vody iný ako uvedený v 10 08 19

100899 Odpady CER inak nešpecifikované

100900 CER odpad z tavenia železných materiálov

100903 CER taviaca troska

100905 * CER nepoužité odlievacie formy a jadrá obsahujúce nebezpečné látky

100906 CER nepoužité odlievacie formy a jadrá iné ako uvedené v 10 09 05

100907 * CER použité odlievacie formy a jadrá obsahujúce nebezpečné látky

100908 CER použité odlievacie formy a jadrá iné ako uvedené v 10 09 07

100909 * CER prach zo spalín obsahujúci nebezpečné látky

100910 CER prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

100911 * EWC ostatné častice obsahujúce nebezpečné látky

100912 CER ostatné častice iné ako uvedené v 10 09 11

100913 * CER odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

100914 CER odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

100915 * Výrobky na detekciu trhlín CER s obsahom nebezpečných látok

100916 CER odpad z iných výrobkov z detektorov trhlín ako tých, ktoré sú uvedené v 10 09 15

100999 Odpady CER inak nešpecifikované

101000 odpadov CER z odlievania neželezných materiálov

101003 CER taviaca troska

101005 * CER nepoužité odlievacie formy a jadrá obsahujúce nebezpečné látky

101006 CER nepoužité odlievacie formy a jadrá iné ako uvedené v 10 10 05

101007 * CER použité odlievacie formy a jadrá obsahujúce nebezpečné látky

101008 CER použité odlievacie formy a jadrá iné ako uvedené v 10 10 07

101009 * CER prach zo spalín obsahujúci nebezpečné látky

101010 CER prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

101011 * EWC ostatné častice obsahujúce nebezpečné látky

101012 CER ostatné častice iné ako uvedené v 10 10 11

101013 * CER odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

101014 CER odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

101015 * Výrobky na detekciu trhlín CER s obsahom nebezpečných látok

101016 CER odpad z iných výrobkov z detektorov trhlín ako tých, ktoré sú uvedené v 10 10 15

101099 Odpady CER inak nešpecifikované

101100 CER odpadov z výroby skla a sklenených výrobkov

101103 CER odpadové vláknité materiály na báze skla

101105 CER prach a častice

101109 * CER odpadová zmes nepodliehajúca tepelnému spracovaniu, obsahujúca nebezpečné látky

101110 CER odpadová zmes nepodrobená tepelnému spracovaniu, iná ako uvedená v 10 11 09

101111 * Odpadové sklo EWC vo forme častíc a sklenený prášok obsahujúci ťažké kovy (napr. z katódových trubíc)

101112 Odpad zo skla EWC iný ako uvedený v 10 11 11

101113 * CER leštiace a brúsne kaly na sklo obsahujúce nebezpečné látky

101114 CER kaly z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13

101115 * CER pevný odpad z čistenia spalín obsahujúci nebezpečné látky

101116 Odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 11 15

101117 * CER kaly a filtračné koláče z čistenia spalín obsahujúce nebezpečné látky

101118 CER kaly a filtračné koláče z úpravy plynu iné ako uvedené v 10 11 17

101119 * Pevný odpad EWC zo spracovania kvapalného odpadu na mieste, ktorý obsahuje nebezpečné látky

101120 Tuhé odpady CER zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

101199 Odpady CER inak nešpecifikované

101200 CER odpad z výroby keramických výrobkov, tehál, obkladačiek a stavebných materiálov

101201 CER odpad zo zlúčenín, ktoré neboli podrobené tepelnému spracovaniu

101203 CER prach a častice

101205 CER kaly a filtračné zvyšky vznikajúce pri úprave výparov

101206 CER odpadové formy

101208 CER odpad z keramiky, tehál, obkladačiek a stavebných materiálov (tepelne spracovaný)

101209 * CER pevný odpad z čistenia spalín obsahujúci nebezpečné látky

101210 Tuhé odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 12 09

101211 * CER odpad zo sklárskych operácií obsahujúci ťažké kovy

101212 Odpad CER z operácií sklenárstva okrem tých, ktoré sú uvedené v položke 10 12 11

101213 CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste

101299 Odpady CER inak nešpecifikované

101300 CER odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z týchto materiálov

101301 CER odpad zo zlúčenín, ktoré neboli podrobené tepelnému spracovaniu

101304 CER odpad z kalcinácie a hydratácie vápna

101306 CER prach a častice (okrem tých z položiek 10 13 12 a 10 13 13)

101307 CER kaly a filtračné zvyšky vznikajúce pri úprave výparov

101309 * Odpady CER z výroby azbestocementu obsahujúceho azbest

101310 Odpady CER z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

101311 Odpady CER z výroby kompozitných materiálov na báze cementu iných ako uvedených v 10 13 09 a 10 13 10

101312 * CER pevný odpad z čistenia spalín obsahujúci nebezpečné látky

101313 Tuhé odpady CER z čistenia spalín iné ako uvedené v 10 13 12

101314 CER odpad a cementový kal

101399 Odpady CER inak nešpecifikované

101400 CER odpadu produkovaného kremačnými pecami

101401 * Odpady CER z čistenia spalín obsahujúce ortuť

110000 CER ODPAD Z POVRCHOVEJ CHEMICKEJ ÚPRAVY A POVLAKOVANIA KOVOV A OSTATNÝCH MATERIÁLOV; NEŽELEZNÁ HYDROMETALURGIA

110100 CER odpad produkovaný úpravou a povrchovou úpravou kovov (napr. galvanické procesy, zinkovanie, morenie, elektrolytické čistenie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie, eloxovanie)

110105 * CER moriace kyseliny

110106 * Kyseliny CER inak nešpecifikované

110107 * CER moriace základy

110108 * CER fosfátovacie kaly

10109 * CER kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

110110 CER kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

110111 * CER vodné umývacie roztoky obsahujúce nebezpečné látky

110112 CER vodné premývacie roztoky iné ako uvedené v 10 01 11

110113 * CER odpad z odmasťovania s obsahom nebezpečných látok

110114 CER odpad z odmasťovania iný ako uvedený v 11 01 13

110115 * CER eluáty a kaly z membránových systémov a iónomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

110116 * CER nasýtené alebo vyčerpané iónomeničové živice

110198 * EWC ostatné odpady obsahujúce nebezpečné látky

110199 Odpady CER inak nešpecifikované

110200 CER odpad produkovaný hydrometalurgickým spracovaním neželezných kovov

110202 * CER odpady z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)

110203 CER odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

110205 * CER odpady z hydrometalurgického spracovania medi s obsahom nebezpečných látok

110206 Odpady CER z hydrometalurgického spracovania medi iné ako 11 02 05

110207 * EWC ostatné odpady obsahujúce nebezpečné látky

110299 Odpady CER inak nešpecifikované

110300 CER pevný odpad a kal produkovaný procesmi temperovania

110301 * CER odpad obsahujúci kyanid

110302 * EWC ostatný odpad

110500 CER odpad vyrobený procesom galvanizácie za tepla

110501 CER pevný zinok

110502 CER zinkový popol

110503 * CER pevný odpad z čistenia spalín

110504 * CER tmavý nie je na sklade

110599 Odpady CER inak nešpecifikované

120000 CER ODPAD ZO SPRACOVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A PLASTOV

120100 CER odpad produkovaný fyzikálnym a mechanickým povrchovým spracovaním a úpravou kovov a plastov

120101 CER piliny a hobliny zo železných materiálov

120102 CER prach a častice železných materiálov

120103 CER piliny a hobliny z neželezných materiálov

120104 CER prach a častice neželezných materiálov

120105 CER piliny a hobliny z plastových materiálov

120106 * CER minerálne strojové oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)

120107 * CER minerálne strojové oleje, bez halogénov (okrem emulzií a roztokov)

120108 * CER emulzie a roztoky pre stroje, obsahujúce halogény

120109 * CER emulzie a roztoky pre stroje, bez halogénov

120110 * CER syntetické strojové oleje

120112 * CER vosky a vyčerpané tuky

120113 CER odpad zo zvárania

120114 * CER kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

120115 CER kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

120116 * CER odpadový abrazívny materiál obsahujúci nebezpečné látky

120117 CER odpadový abrazívny materiál iný ako uvedený v 12 01 16

120118 * Kovové kaly CER (kaly z brúsenia, ostrenia a lapovania) obsahujúce olej 120119 * strojové oleje, ľahko biologicky odbúrateľné

120120 * CER použité na brúsenie telies a brúsnych materiálov obsahujúcich nebezpečné látky

120121 CER použité brúsne telesá a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

120199 Odpady CER inak nešpecifikované

120300 CER odpady z procesov odmasťovania vodou a parou (okrem 11)

120301 * - vodné premývacie roztoky

120302 * Odpad CER produkovaný procesmi odmasťovania parou

130000 CER ODPADOVÉ OLEJE A ODPADY KVAPALNÝCH PALIV (okrem jedlých olejov a olejov uvedených v kapitolách 05, 12 a 19)

130100 CER odpadové oleje pre hydraulické okruhy

130101 * CER hydraulické oleje obsahujúce PCB (1)

130104 * CER chlórované emulzie 130105 * nechlórované emulzie

130109 * Minerálne oleje CER pre hydraulické systémy, chlórované

130110 * Minerálne oleje CER pre hydraulické systémy, nechlórované

130111 * CER syntetické oleje pre hydraulické systémy

130112 * CER ľahko biologicky odbúrateľné oleje pre hydraulické okruhy

130113 * CER ostatné oleje pre hydraulické systémy

130200 CER odpadový motorový olej, prevodový olej a mazacie oleje

130204 * CER odpadové minerálne chlórované motorové, prevodové a mazacie oleje

130205 * CER minerálne nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje

130206 * CER odpadový syntetický motorový, prevodový a mazací olej

130207 * CER ľahko biologicky odbúrateľný motorový, prevodový a mazací olej

130208 * CER ostatné motorové, prevodové a mazacie oleje

130300 CER odpadové izolačné a teplovodivé oleje

130301 * CER izolačné a teplovodivé oleje, obsahujúce PCB

130306 * CER chlórované minerálne izolačné a teplovodivé oleje iné ako uvedené v 13 03 01

130307 * CER nechlórované izolačné a teplovodivé minerálne oleje

130308 * CER syntetické izolačné a teplovodivé oleje

130309 * CER izolačné a teplovodivé oleje, ľahko biologicky odbúrateľné

130310 * CER ostatné izolačné a teplovodivé oleje

130400 CER odpadové oleje

130401 * CER útorové oleje z vnútrozemskej plavby

130402 * CER útorové oleje z mólových kanálov

130403 * CER ostatné útorové oleje z navigácie

130500 CER produktov na separáciu oleja a vody

130501 * Pevný odpad CER z pieskových komôr a produktov na separáciu oleja a vody

130502 * CER kaly z produktov separácie oleja / vody

130503 * CER kaly z kolektorov

130506 * Oleje CER vyrábané separáciou oleja a vody

130507 * CER olejové vody vyrobené separáciou oleja/vody

130508 * CER zmesi odpadu z komôr piesku a odlučovačov oleja / vody

Odpad kvapalného paliva 130700 CER

130701 * CER vykurovací olej a motorová nafta

130702 * CER ropa

130703 * EWC ostatné palivá (vrátane zmesí)

130800 CER odpadové oleje inak nešpecifikované

130801 * Kaly a emulzie CER vyrobené procesmi odsoľovania

130802 * CER ostatné emulzie

130899 * Odpady EWC inak nešpecifikované

140000 07 CER ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIVA A HNACIE PROSTRIEDKY (okrem 08 a XNUMX)

140600 CER organické rozpúšťadlá, chladivá a odpadové peny / aerosólové hnacie plyny

140601 * CER chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

140602 * CER iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, halogénované

140603 * CER iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

140604 * CER kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

140605 * CER kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

150000 CER OBALOVÝ ODPAD, ABSORBENTY, handry, FILTRAČNÉ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODEVY (INAK NEŠPECIFIKOVANÉ)

150100 CER pre obaly (vrátane komunálneho odpadu z obalov podliehajúceho triedenému zberu)

150101 CER papierové a kartónové obaly

150102 CER plastový obal

150103 CER drevený obal

150104 Kovový obal CER

150105 CER balenie v kompozitných materiáloch

150106 CER balenie zmiešaného materiálu

150107 sklenený obal CER

150109 CER textilný obal

150110 * Obaly CER obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo nimi kontaminované

150111 * Kovové obaly CER obsahujúce nebezpečné pevné porézne matrice (napr. azbest), vrátane prázdnych tlakových nádob

150200 CER absorbenty, filtračné materiály, handry a ochranné odevy

150202 * CER absorbenty, filtračné materiály (vrátane inak nešpecifikovaných olejových filtrov), handry a ochranné odevy, kontaminované nebezpečnými látkami

150203 CER absorbenty, filtračné materiály, handry a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

160000 CER ODPADU V ZOZNAME INAK NEŠPECIFIKOVANÝ

160100 CER vozidlá po dobe životnosti patriace do rôznych druhov dopravy (vrátane necestných pojazdných strojov) a odpad z demontáže vozidiel po dobe životnosti a údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)

Pneumatiky po dobe životnosti 160103 CER

160104 * Vozidlá po dobe životnosti CER

160106 CER vozidlá po dobe životnosti, ktoré neobsahujú kvapaliny ani iné nebezpečné komponenty

160107 * CER olejové filtre

160108 * Komponenty CER obsahujúce ortuť

160109 * CER komponenty obsahujúce PCB

160110 * CER výbušné komponenty (napríklad "airbagy")

160111 * CER brzdové doštičky obsahujúce azbest

160112 CER brzdové doštičky iné ako uvedené v 16 01 11

160113 * CER brzdové kvapaliny

160114 * CER nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

160115 CER nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

160116 CER nádrže na skvapalnený plyn

160117 CER železné kovy

160118 CER neželezné kovy

160119 CER plast 160120 sklo

160121 * Nebezpečné komponenty EWC iné ako tie, ktoré sú uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

160122 CER komponenty inak nešpecifikované

160199 Odpady CER inak nešpecifikované

160200 CER odpad z elektrických a elektronických zariadení

160209 * CER transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB

160210 * CER vyradené zariadenia obsahujúce alebo kontaminované PCB inými ako uvedenými v 16 02 09

160211 * CER vyradené zariadenie, obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

160212 * CER vyradené zariadenie, obsahujúce azbest vo voľných vláknach

160213 * EWC vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné komponenty (2) iné ako tie, ktoré sú uvedené v 16 02 09 a 16 02 12

160214 CER vyradené zariadenia iné ako uvedené v položkách od 16 02 09 do 16 02 13

160215 * Nebezpečné komponenty CER odstránené z vyradeného zariadenia

160216 Súčasti CER odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

160300 CER produkty mimo špecifikácie a nepoužité produkty

160303 * Anorganický odpad CER obsahujúci nebezpečné látky

160304 Anorganické odpady CER iné ako uvedené v 16 03 03

160305 * Organický odpad CER obsahujúci nebezpečné látky

160306 Organický odpad EWC iný ako uvedený v 16 03 05

Odpadové výbušniny 160400 CER

160401 * CER odpadová munícia

160402 * CER odpadová zábavná pyrotechnika

160403 * CER ostatné odpadové výbušniny

160500 CER plyn v tlakových nádobách a odpadových chemikáliách

160504 * CER plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov), obsahujúce nebezpečné látky

160505 CER plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04

160506 * Laboratórne chemikálie EWC obsahujúce nebezpečné látky alebo z nich pozostávajúce, vrátane zmesí laboratórnych chemikálií

160507 * CER odpadové anorganické chemické látky obsahujúce nebezpečné látky alebo z nich pozostávajúce

160508 * CER odpadové organické chemikálie obsahujúce nebezpečné látky alebo z nich pozostávajúce

160509 Odpadové chemikálie EWC iné ako tie, ktoré sú uvedené v 16 05 06, 16 05 07 a 16 05 08

160600 CER batérie a akumulátory

160601 * CER olovené batérie

160602 * nikel-kadmiové batérie

160603 * Batérie CER obsahujúce ortuť

160604 CER alkalické batérie (okrem 16 06 03)

160605 ostatné batérie a akumulátory

160606 * Elektrolyty CER z batérií a akumulátorov, predmetom separovaného zberu

160700 CER odpad z čistenia prepravných a skladovacích nádrží a sudov (okrem 05 a 13)

160708 * Odpad EWC obsahujúci olej

160709 * Odpad EWC obsahujúci iné nebezpečné látky

160799 Odpady CER inak nešpecifikované

160800 spotrebovaných katalyzátorov CER

160801 Spotrebované katalyzátory CER obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu (okrem 16 08 07)

160802 * CER vyčerpané katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy (3) alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

160803 Spotrebované katalyzátory CER obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované

160804 CER použité katalyzátory na kvapalné katalytické krakovanie (okrem 16 08 07)

160805 * Spotrebované katalyzátory CER obsahujúce kyselinu fosforečnú

160806 * CER vyčerpané kvapaliny používané ako katalyzátory

160807 * Spotrebované katalyzátory CER kontaminované nebezpečnými látkami

160900 CER oxidačné látky

160901 * Manganistan CER, napríklad manganistan draselný

160902 * CER chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

160903 * Peroxidy CER, napríklad peroxid vodíka

160904 * CER oxidujúce látky inak nešpecifikované

161000 CER vodný kvapalný odpad určený na spracovanie mimo lokality

161001 * Vodné odpadové roztoky CER obsahujúce nebezpečné látky

161002 Vodné odpadové roztoky CER iné ako uvedené v 16 10 01

161003 * CER vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky

161004 CER vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03

161100 CER zvyšky výmuroviek a žiaruvzdorných materiálov

161101 * CER uhlíkové výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

161102 CER výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

161103 * CER ostatné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

161104 CER ostatné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03

161105 * CER výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

161106 CER výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

170000 CER ODPADU ZO STAVEBNÝCH A BÚRACICH OPERÁCIÍ (VRÁTANE PÔDY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

170100 CER betón, tehly, dlaždice a keramika

Cement 170101 CER

170102 tehly CER

170103 CER obklady a keramika

170106 * CER zmesi alebo trosky z betónu, tehál, dlaždíc a keramiky, obsahujúce nebezpečné látky

170107 CER zmesi alebo trosky z betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

170200 CER drevo, sklo a plast

170201 CER drevo

170202 CER sklo

170203 CER plast

170204 * EWC sklo, plast a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

170300 CER bitúmenové zmesi, uhoľný decht a produkty obsahujúce decht

170301 * CER bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

170302 CER bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

170303 * EWC uhoľný decht a produkty obsahujúce decht

170400 CER kovy (vrátane ich zliatin) 170401 meď, bronz, mosadz

170402 CER hliník

170403 olovo CER

170404 CER zinok

170405 CER železo a oceľ

170406 CER plechovka

170407 CER zmiešané kovy

170409 * Kovový odpad CER kontaminovaný nebezpečnými látkami

170410 * Káble CER, impregnované olejom, uhoľným dechtom alebo inými nebezpečnými látkami

170411 CER káble, iné ako uvedené v 17 04 10

170500 CER zemina (vrátane pôdy z kontaminovaných miest), skaly a bahno z bagrovania

170503 * CER zemina a horniny obsahujúce nebezpečné látky

170504 CER zemina a horniny iné ako uvedené v 17 05 03

170505 * CER bagrovacie bahno obsahujúce nebezpečné látky

170506 CER bagrovacia hlušina iná ako tá, ktorá je uvedená v 17 05 05

170507 * CER drvený kameň na železničné násypy s obsahom nebezpečných látok

170508 CER drvený kameň na železničný štrk, iný ako uvedený v 17 05 07

170600 CER izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

170601 * CER izolačné materiály obsahujúce azbest

170603 * CER ostatné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné látky alebo z nich pozostávajúce

170604 CER izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

170605 * Stavebné materiály CER obsahujúce azbest

170800 CER stavebné materiály na báze sadry

170801 * CER stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

170802 CER stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

170900 CER ostatné stavebné a demolačné odpady

170901 * CER stavebné a demolačné odpady obsahujúce ortuť

170902 * CER stavebné a demolačné odpady obsahujúce PCB (napr. tesniace hmoty s obsahom PCB, živicové podlahy s obsahom PCB, vodotesné sklenené prvky s obsahom PCB, kondenzátory s obsahom PCB)

170903 * EWC ostatné stavebné a demolačné odpady (vrátane zmesových odpadov) obsahujúce nebezpečné látky

170904 CER zmiešané stavebné a demolačné odpady iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

180000 XNUMX CER ODPADU PRODUKOVANÉHO ZDRAVOTNÍCTVOM A VETERINÁRNYM SEKTOROM ALEBO SÚVISIACEMI VÝSKUMNÝMI AKTIVITAMI (okrem kuchynského a kuchynského odpadu, ktorý priamo nepochádza z terapeutického ošetrenia)

180100 CER odpad z pôrodníc a odpad súvisiaci s diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb u ľudí

180101 CER rezné predmety (okrem 18 01 03)

180102 CER anatomické časti a orgány vrátane plazmových vakov a krvných zásob (okrem 18 01 03)

180103 * Odpad CER, ktorý sa musí zbierať a likvidovať použitím špeciálnych opatrení, aby sa predišlo infekciám

180104 odpad, ktorý sa nesmie zbierať a likvidovať uplatňovaním špeciálnych opatrení na zabránenie infekciám (napríklad obväzy, sadry, plachty, jednorazové odevy, hygienické vložky)

180106 * Chemikálie EWC pozostávajúce alebo obsahujúce nebezpečné látky

180107 Chemikálie EWC iné ako tie, ktoré sú uvedené v 18 01 06

180108 * CER cytotoxické a cytostatické lieky

180109 CER lieky iné ako tie, ktoré sú uvedené v 18 01 08

180110 * CER amalgámový odpad zo stomatologických výkonov

180200 odpad CER súvisiaci s výskumom a diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb zvierat

180201 CER rezné predmety (okrem 18 02 02)

180202 * Odpad CER, ktorý sa musí zbierať a likvidovať použitím špeciálnych opatrení, aby sa predišlo infekciám

180203 CER odpad, ktorý sa nesmie zbierať a likvidovať použitím špeciálnych opatrení na zabránenie infekciám

180205 * Chemikálie EWC pozostávajúce alebo obsahujúce nebezpečné látky

180206 Chemikálie EWC iné ako tie, ktoré sú uvedené v 18 02 05

180207 * CER cytotoxické a cytostatické lieky

180208 CER lieky iné ako tie, ktoré sú uvedené v 18 02 07

190000 XNUMX CER ODPADU PRODUKOVANÝCH Z ČISTIARNÍ ODPADOV, ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO STRÁNKY, AKO AJ SPOTABILIZÁCIE VODY A JEJ PRÍPRAVY NA PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE

190100 CER odpad zo spaľovania odpadu alebo pyrolýzy

190102 CER železné materiály extrahované z popola

190105 * Zvyšky CER filtra z čistenia spalín

190106 * CER vodný kvapalný odpad zo spracovania výparov a iného vodného kvapalného odpadu

190107 * CER pevný odpad z čistenia spalín

190110 * CER použité aktívne uhlie, používané na úpravu výparov

190111 * CER spodný popol a troska obsahujúce nebezpečné látky

190112 CER spodný popol a troska iné ako uvedené v 19 01 11

190113 * CER popolček obsahujúci nebezpečné látky

190114 Popolček CER iný ako uvedený v 19 01 13

190115 * Popol z kotlov EWC obsahujúci nebezpečné látky 190116 prach z kotlov iný ako uvedený v 19 01 15

190117 * Odpady z pyrolýzy CER obsahujúce nebezpečné látky

190118 Odpady z pyrolýzy EWC iné ako uvedené v 19 01 17

190119 CER piesky reaktorov s fluidným lôžkom

190199 Odpady CER inak nešpecifikované

190200 CER odpad vyrobený špecifickým chemicko-fyzikálnym spracovaním priemyselného odpadu (vrátane dekromatizácie, dekyanácie, neutralizácie)

190203 CER zmesi odpadov zložené výlučne z odpadov, ktoré nie sú nebezpečné

190204 * CER zmesový odpad obsahujúci aspoň jeden nebezpečný odpad

190205 * CER kaly z chemicko-fyzikálnych úprav obsahujúce nebezpečné látky

190206 19 CER kaly z chemického a fyzikálneho spracovania iné ako uvedené v 02 05 XNUMX

190207 * CER oleje a koncentráty vyrobené separačnými procesmi

190208 * CER kvapalný horľavý odpad obsahujúci nebezpečné látky

190209 * CER tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

190210 Horľavý odpad EWC iný ako uvedený v 19 02 08 a 19 02 09

190211 * EWC ostatné odpady obsahujúce nebezpečné látky

190299 Odpady CER inak nešpecifikované

190300 CER stabilizovaný / spevnený odpad (4)

190304 * Odpady EWC označené ako nebezpečné, čiastočne (5) stabilizované

190305 CER stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

190306 * Odpady CER označené ako nebezpečné, spevnené

190307 spevnené odpady EWC iné ako uvedené v 19 03 06

190400 CER vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikácie

190401 vitrifikovaný odpad CER

190402 * CER popolček a iný odpad z čistenia spalín

190403 * CER nezosklená tuhá fáza

190404 CER vodný kvapalný odpad vyrobený temperovaním vitrifikovaného odpadu

190500 CER odpadu produkovaného aeróbnou úpravou pevného odpadu

190501 CER nekompostovaná časť komunálneho a podobného odpadu

190502 CER nekompostovaná časť živočíšneho a rastlinného odpadu

190503 CER kompost mimo špecifikácie

190599 Odpady CER inak nešpecifikované

190600 CER odpadu produkovaného anaeróbnym spracovaním odpadu

190603 Kvapaliny CER vyrobené anaeróbnym spracovaním komunálneho odpadu

190604 digestát CER vyrobený anaeróbnym spracovaním komunálneho odpadu

190605 CER kvapaliny vyrobené anaeróbnym spracovaním odpadu živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

190606 CER digestát vyrobený anaeróbnym spracovaním odpadu živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

190699 Odpady CER inak nešpecifikované

190700 CER výluh zo skládky

190702 * Výluh zo skládky CER obsahujúci nebezpečné látky

190703 Výluh zo skládky CER, iný ako uvedený v 19 07 02

190800 CER odpad z čistiarní odpadových vôd, inak nešpecifikovaný

190801 CER sito

190802 CER odpad z likvidácie piesku

190805 CER kaly produkované čistením komunálnych odpadových vôd

190806 * CER nasýtené alebo vyčerpané iónomeničové živice

190807 * CER roztoky a kaly z regenerácie iónomeničových živíc

190808 * CER odpad z membránových systémov obsahujúci nebezpečné látky

190809 CER zmesi olejov a tukov vyrobené separáciou oleja/vody, obsahujúce iba jedlé oleje a tuky

190810 * EWC zmesi olejov a tukov zo separácie oleja/vody iné ako tie, ktoré sú uvedené v 19 08 09

190811 * CER kaly z biologického čistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom nebezpečných látok

190812 CER kaly z biologického čistenia priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 11

190813 * CER kaly obsahujúce nebezpečné látky z iných priemyselných odpadových vôd

190814 19 CER kaly z iných priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 08 13 XNUMX

190899 Odpady CER inak nešpecifikované

190900 CER odpad produkovaný čistením vody alebo jej prípravou na priemyselné využitie

190901 Pevný odpad CER produkovaný primárnou filtráciou a preosievaním

190902 CER kaly vyrobené procesmi čistenia vody

190903 CER kaly vyrobené dekarbonizačnými procesmi

190904 CER spotrebované aktívne uhlie

190905 CER nasýtené alebo vyčerpané iónomeničové živice

190906 CER roztoky a kaly z regenerácie iónomeničových živíc

190999 odpady inak nešpecifikované

191000 CER odpad z operácií drvenia odpadu obsahujúceho kov

191001 CER odpadové železo a oceľ

191002 CER odpad z neželezných kovov

191003 * CER páperie - ľahká frakcia a prášky, obsahujúce nebezpečné látky

191004 CER vláknina – ľahká frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03

191005 * CER ostatné frakcie, obsahujúce nebezpečné látky

191006 CER ostatné frakcie, iné ako uvedené v 19 10 05

191100 CER odpad vyprodukovaný regeneráciou oleja

191101 * CER použité hlinené filtre

191102 * Kyslé dechty CER

191103 * CER vodný kvapalný odpad

191104 * Odpady CER z čistenia palív s bázami

191105 * CER kaly z čistenia odpadových vôd na mieste, ktoré obsahujú nebezpečné látky

191106 CER kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

191107 * Odpad CER produkovaný čistením výparov

191199 Odpady CER inak nešpecifikované

191200 CER odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenie, drvenie, zhutňovanie, peletovanie) inak nešpecifikované

191201 CER papier a lepenka

191202 CER železné kovy

191203 CER neželezné kovy

191204 CER plast a guma

191205 CER sklo

191206 * CER drevo obsahujúce nebezpečné látky

191207 CER drevo iné ako uvedené v 19 12 06

191208 textilné výrobky CER

191209 CER minerály (napr. piesok, kamene)

191210 CER horľavý odpad (RDF: palivo získané z odpadu)

191211 * CER ostatné odpady (vrátane zmesových materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

191212 CER ostatné odpady (vrátane zmesových materiálov) z mechanického spracovania odpadu, iné ako uvedené v 19 12 11

191300 odpad CER produkovaný rekultiváciou pôdy a sanáciou podzemných vôd

191301 * Pevný odpad CER produkovaný pri rekultivácii pôdy, obsahujúci nebezpečné látky

191302 Pevný odpad CER z rekultivačných operácií, iný ako uvedený v položke 19 13 01

191303 * Kaly CER produkované pri rekultivácii pôdy, obsahujúce nebezpečné látky

191304 CER kaly z rekultivačných operácií, iné ako uvedené v 19 13 03

191305 * CER kaly z operácií sanácie podzemných vôd obsahujúce nebezpečné látky

191306 CER kaly z operácií sanácie podzemných vôd, iné ako uvedené v 19 13 05

191307 * EWC vodný kvapalný odpad a vodné koncentráty z operácií sanácie podzemných vôd obsahujúcich nebezpečné látky

191308 CER vodný kvapalný odpad a vodné koncentráty z operácií sanácie podzemných vôd, iné ako uvedené v 19 13 07

KOMUNÁLNY ODPAD 200000 XNUMX CER (DOMÁCI A PODOBNÝ ODPAD PRODUKOVANÝ KOMERČNÝMI A PRIEMYSELNÝMI ČINNOSŤAMI, AKO AJ INŠTITÚCIAMI) VRÁTANE ODPADU Z SEPAROVANÉHO ZBERU

200100 frakcie CER podliehajúce separovanému zberu (okrem 15 01 00)

200101 CER papier a lepenka

200102 CER sklo

200108 CER biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a jedální

200110 CER oblečenie

200111 textilné výrobky CER

200113 * CER rozpúšťadlá

200114 * Kyseliny CER

200115 * alkalické látky CER

200117 * CER fotochemikálie

200119 * Pesticídy CER

200121 * CER žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

200123 * CER vyradené zariadenie obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

200125 CER jedlé oleje a tuky

200126 * Oleje a tuky EWC iné ako uvedené v 20 01 25

200127 * CER farby, atramenty, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

200128 CER farby, atramenty, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

200129 * CER čistiace prostriedky obsahujúce nebezpečné látky

200130 CER detergenty iné ako tie, ktoré sú uvedené v 20 01 29

200131 * CER cytotoxické a cytostatické lieky

200132 CER lieky iné ako tie, ktoré sú uvedené v 20 01 31

200133 * EWC batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03, ako aj netriedené batérie a akumulátory obsahujúce takéto batérie

200134 CER batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

200135 * EWC vyradené elektrické a elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné súčiastky (6)

200136 20 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 01 21 20, 01 23 20 a 01 35 XNUMX

200137 * Drevo CER, obsahujúce nebezpečné látky

00138 CER drevo iné ako uvedené v 20 01 37

200139 CER plast

200140 CER kov

200141 CER odpad vznikajúci pri čistení komínov a dymovodov

200199 CER ostatné frakcie inak nešpecifikované

200200 XNUMX CER odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

200201 CER biologicky rozložiteľný odpad

200202 CER zem a hornina

200203 CER ostatný biologicky nerozložiteľný odpad

200300 CER ostatný komunálny odpad

200301 CER netriedený komunálny odpad

200302 CER odpad z trhov

200303 CER zvyšky čistenia ciest

200304 CER kal zo septiku

200306 CER odpad z čistenia odpadových vôd

200307 CER objemný odpad

200399 CER komunálny odpad inak nešpecifikovaný

VYKUPUJEME MEĎ

ČO ROBÍME

hliníkový šrot

KONTROLA AUTORIZÁCIE A ODHAD HODNOTY ODMIETNUTIA

hliníkový šrot

OBCHODNÁ PODPORA PRE KÚPU A PREDAJ

VÝKUP A PRIAMY PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV ODPADOV, AJ NEBEZPEČNÝCH

HOVORIA O NÁS

Hlavné menu

Tlačidlo VolaťLen X spoločností - 08-12 | 14-18
TRH S KOVMI

ZADARMO
VYHLIADKA